NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gode samarbeid om barnevern

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking-Bø evaluert 6 forsøk med interkommunale barnevern. En hovedkunklusjon er at barnevern er et område som er godt egnet for samarbeid. Men samarbeidet medfører også utfordringer.

23.3.2006

Av i alt 13 inngangsatte forsøk er 6 forsøk valgt ut for nærmere evaluering. Utvalget omfatter 3 samarbeid organisert etter verts-kommunemodellen og tre samarbeid organisert etter Kommunelovens § 27. Prosjektansvarlig ved Telemarksforsking-Bø har vært Bent Aslak Brandtzæg.

Et hovedformål med evalueringen har vært å få et bilde på hvordan de ulike interkommunale samarbeidene om barnevern fungerer. Som grunnlag for evalueringen, har vi tatt utgangspunkt i samarbeidenes egne målsetninger, men vi har også koblet inn mer generelle målsetninger for interkommunalt samarbeid. Overordnede problemstillinger har vært å se på hvordan organiseringen fungerer, i hvilken grad og på hvilken måte samarbeidene har bidratt til å styrke barnevern-tjenestene, hvilken betydning samarbeidene har hatt for brukerne og hvilken betydning samarbeidene har hatt for kostnadene knyttet til barneverntjenesten.

Rapporten omfatter en presentasjon og vurdering av hvert samarbeid. Videre sammenstilles og drøftes erfaringer på tvers av de ulike samarbeidene. Det viktigste formålet med alle samarbeidene er å styrke og utvikle tjenesten gjennom etablering av et større og mer robust fagmiljø. Dette kommer også til uttrykk ved at det ikke i noen av samarbeidene vært en uttrykt målsetning at man skal samarbeide for å spare penger.

En hovedkonklusjon er at barnevern er et området som synes å være godt egnet for sam-arbeid. Mange kommuner er så små at de på egen hånd har vanskelig for å etablere et fagmiljø som er robust og stabilt nok til håndtere de krevende og belastende oppgavene som arbeid med barnevern kan innebære. Evalueringen avdekker også flere utfordringer knyttet slike samarbeid, og rapporten peker på flere faktorer som synes å være av spesiell betydning for å lykkes med et godt interkommunalt samarbeid om barnevern.

Les sammendrag av rapporten her.

Link til omtale i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1256700.ece